Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bedingen niet anders voortvloeit.

 1. JWMbouw: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid JWMbouw B.V., gevestigd en kantoorhoudende te (1132 DD) Volendam aan het Donata Steurhof 41, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister onder KvK-nummer 63577542.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie JWMbouw een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Consument: de opdrachtgever als bedoeld in lid 2 die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Overeenkomst: iedere tussen JWMbouw en de opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst waarmee JWMbouw zich jegens de opdrachtgever heeft verbonden tot het (doen) uitvoeren van werkzaamheden en/of het leveren van producten.
 5. Partijen: JWMbouw en opdrachtgever indien tussen hen een overeenkomst is gesloten.
 6. Werkzaamheden: alle in het kader van de overeenkomst door of namens JWMbouw uit te voeren werkzaamheden en te verlenen diensten, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn: ontwerp- en bouwwerk2aamheden, in de meest ruime zin van het woord.
 7. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatie op te slaan op een duurzame gegevensdrager, zoals e-mailcommunicatie.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van JWMbouw en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
 2. JWMbouw is te allen tijde bevoegd de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te Iaten aan derden. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van de algemene of andersluidende voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Vernietiging of nietigheid van één of meer van de hierin opgenomen bepalingen Iaat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Tenzij daarin een termijn voor aanvaarding is vermeld, is elk aanbod van JWMbouw vrijblijvend.
 2. De opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van JWMbouw dat een kennelijke fout of vergissing bevat. De opdrachtgever kan voorts geen rechten ontlenen aan een aanbod van JWMbouw dat gebaseerd is op door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens/informatie/bescheiden, in de meest ruime zin van het woord.
 3. De overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding.
 4. Indien de opdrachtgever de overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De opdrachtgever is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst.

ARTIKEL 4. | TERMIJNEN

 1. JWMbouw spant zich in de tussen partijen overeengekomen uitvoerings-, opleverings- en leveringstermijnen na te komen, echter betreffen deze termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, geen fatale termijnen in de zin van de wet.
 2. Indien JWMbouw voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is van door of namens de opdrachtgever te verstrekken gegevens, vangen uitvoerings-, opleverings- en leveringstermijnen niet eerder aan dan nadat JWMbouw deze gegevens heeft ontvangen.

ARTIKEL 5. | ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER

 1. De opdrachtgever dient alle informatie die voor de opzet en uitvoering van de overeenkomst relevant is, tijdig, juist en volledig aan JWMbouw te verstrekken. Voorts dient de opdrachtgever JWMbouw steeds alle voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste medewerking te verlenen. De opdrachtgever neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de overeenkomst te optimaliseren. De opdrachtgever is bovendien gehouden JWMbouw zo spoedig mogelijk mededeling te doen van alle feiten en omstandigheden die zich al dan niet na totstandkoming van de overeenkomst openbaren en waarvan redelijkerwijs kenbaar is dat die feiten of omstandigheden van invloed zijn op de tijdige en/of deugdelijke uitvoering van de overeenkomst.
 2. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan JWMbouw de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd dan wel ingeval van levering van producten de geleverde producten zijn geaccepteerd.

ARTIKEL 6. | ONTWERPWERKZAAMHEDEN EN TOLERANTIES

 1. Ontwerpwerkzaamheden worden door JWMbouw naar beste inzicht en vermogen uitgevoerd, doch verbindt JWMbouw zich ter zake uitsluitend tot een inspanningsverbintenis.
 2. De opdrachtgever ontvangt een ontwerp dat is gebaseerd op de tussen partijen afgestemde specificaties. Aan de aan de opdrachtgever geleverde ontwerpen kunnen door de opdrachtgever wijzigingen worden aangebracht. Door de opdrachtgever geaccordeerde ontwerpen worden niet kosteloos gewijzigd.
 3. Vermelde, vertoonde en/of overeengekomen eigenschappen van te ontwerpen zaken, kunnen op ondergeschikte punten afwijken van hetgeen daadwerkelijk wordt opgeleverd. Als ondergeschikte punten worden aangemerkt alle geringe afwijkingen in eigenschappen van de zaken die voor de opdrachtgever redelijkerwijs niet bezwarend zijn en door hem redelijkerwijs behoren te worden geduld, zoals geringe afwijkingen in kleuren, vormen en afmetingen. De aanwezigheid van ondergeschikte afwijkingen biedt voor de opdrachtgever geen grond zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, de overeen komst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel schadevergoeding of enige andere compensatie te vorderen.

ARTIKEL 7. | VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER BIJ AANNEMING VAN WERK

 1. De opdrachtgever dient zorg te dragen voor een juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en andere voorwaarden die noodzakelijk zijn voor een deugdelijke uitvoering van de aannemingswerkzaamheden. Voorts dient de opdrachtgever, voor zover relevant, er voor eigen rekening en risico voor zorg te dragen dat:
 • de door JWMbouw tewerkgestelde personen op het overeengekomen tijdstip tot de plaats van uitvoering toegang verkrijgen en zij de werkzaamheden kunnen verrichten gedurende de normale werkuren. Indien JWMbouw dit noodzakelijk acht, dient de opdrachtgever gelegenheid te verschaffen tot het verrichten van de werkzaamheden buiten de normale werkuren. JWMbouw zal hiervan zoveel als mogelijk tijdig mededeling doen. – ingeval de opdrachtgever verantwoordelijk is voor het aanleveren of het doen aanleveren van bij de uitvoering van de werkzaamheden te verwerken materialen en/of de beschikbaarstelling van hulpmiddelen, die tijdig ter beschikking worden gesteld.
 • de plaats van uitvoering vrij is van obstakels om het voor de door JWMbouw tewerkgestelde personen mogelijk te maken om direct met de uitvoering van de werkzaamheden te kunnen aanvangen.
 • de toegangswegen tot de plaats van uitvoering geschikt zijn voor het transport van alle voor de uitvoering van de werkzaamheden benodigde zaken.
 • de aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor opslag van de hiervoor bedoelde zaken.alle redelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn getroffen en gedurende de uitvoering van de werkzaamheden worden gehandhaafd, alsmede dat alle maatregelen zijn getroffen en worden gehandhaafd teneinde aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen.
 • JWMbouw tijdig kan beschikken over de voor de werkzaamheden benodigde (omgevings)vergunningen en goedkeuringen van derden, alsmede over de door de opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de werkzaamheden te verschaffen overige gegevens/informatie en/of bescheiden.
 1. JWMbouw dient kosteloos gebruik te kunnen maken van het stroomnet, water- en andere redelijkerwijs benodigde voorzieningen die op locatie van uitvoering van de werkzaamheden aanwezig zijn.
 2. Indien de opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen als bedoeld in de voorgaande leden, is JWMbouw, onverminderd het overig in deze algemene voorwaarden bepaalde, gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en eventuele vertragings-/wachturen en geleden schade volledig aan de opdrachtgever door te berekenen.

ARTIKEL 8. | WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST EN MEERWERK

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke afronding daarvan noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen (waaronder mede begrepen wordt een aanvulling op de overeenkomst) dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, kan dit gevolgen hebben voor hetgeen oorspronkelijk werd overeengekomen. Daardoor kan de oorspronkelijk overeengekomen prijs worden verhoogd of verlaagd. JWMbouw zal daarvan zoveel mogelijk vooraf schriftelijk prijsopgaaf doen.
 2. Ingeval van door de opdrachtgever gewenste toevoegingen of veranderingen in hetgeen partijen zijn overeengekomen, komen de extra kosten die hiervan het gevolg zijn volledig voor rekening van de opdrachtgever. JWMbouw zal de opdrachtgever tijdig informeren over de noodzaak de hier bedoelde kosten door te berekenen, tenzij de opdrachtgever deze noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.
 3. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering c.q. levering worden gewijzigd. De opdrachtgever aanvaardt onvoorwaardelijk en volledig de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, dan is JWMbouw gerechtigd om daaraan pas uitvoering te geven nadat de opdrachtgever schriftelijk akkoord is gegaan met de aangepaste prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het te bepalen tijdstip waarop uitvoering aan de werkzaamheden gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin een tekortkoming van JWMbouw op en biedt voor de opdrachtgever geen grond om de overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) te ontbinden en/of aanspraak te maken op enige (schade)vergoeding.
 4. Indien na het sluiten van de overeenkomst kostprijsverhogende omstandigheden ontstaan of aan het licht komen, die op grond van door of namens hem verstrekte onjuiste gegevens, toegerekend kunnen worden aan de opdrachtgever, komen de extra kosten volledig voor zijn rekening, tenzij JWMbouw de onjuistheid van de door of namens de opdrachtgever verstrekte gegevens, vóór vaststelling van de prijs had behoren te ontdekken. JWMbouw zal de opdrachtgever tijdig informeren over de noodzaak de hier bedoelde kosten door te berekenen.
 5. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan JWMbouw een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren indien nakoming van de gewijzigde overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd.
 6. Overeenkomsten die strekken tot meerwerk, vinden behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel, plaats in overleg en worden zoveel mogelijk schriftelijk vastgelegd.

ARTIKEL 9. | ONDERZOEK, RECLAMES & GARANTIE

 1. De opdrachtgever is gehouden bij de oplevering van de (aannemings)werkzaamheden en/of na levering van de producten direct te controleren of het opgeleverde en/of de/het geleverde product(en) aan de overeenkomst beantwoord(t)(en). Ingeval het (op)geleverde naar het oordeel van de opdrachtgever zichtbare gebreken kent, dient hij daarvan onverwijld mededeling te doen aan JWMbouw, bij gebreke waarvan verondersteld wordt dat het (op)geleverde vrij is van zichtbare gebreken.
 2. Het recht op het instellen van een vordering of verweer in verband met de stelling dat het (op)geleverde in verband met ten tijde van de (op)levering redelijkerwijs niet-zichtbare gebreken, niet aan de overeenkomst beantwoordt, vervalt indien van de tekortkoming niet binnen veertien dagen na het ontdekken, althans het redelijkerwijs kunnen ontdekken daarvan, schriftelijk mededeling is gedaan aan JWMbouw. Het recht op het instellen van een vordering of verweer in verband met het bestaan van een gebrek ter zake een consumentenkoop vervalt, in afwijking van de vorige zin, indien niet binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek door de consument ter zake bij JWMbouw is gereclameerd.
 3. Indien de opdrachtgever niet tijdig reclameert vloeit er voor JWMbouw uit een dergelijke reclame van de opdrachtgever geen enkele verplichting voort.
 4. Op geplaatste, gemonteerde of geïnstalleerde zaken rust slechts de eventueel uitdrukkelijk bedongen garantie alsmede de fabrieksgarantie die door de fabrikant van die zaken is meegeleverd, onverminderd de dwingende wettelijke rechten die consumenten jegens JWMbouw geldig kunnen maken. Onverminderd de eventueel uitdrukkelijk bedongen garantievoorwaarden, vervalt alle (wettelijke) garantie in elk geval indien een gebrek van de betreffende zaak het gevolg is van een van buiten komende oorzaak of voor het overige niet aan JWMbouw of zijn toeleverancier(s) kan worden toegerekend. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld, begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging, natuurlijke slijtage, onjuist of onoordeelkundige behandeling, reparaties die zonder toestemming van JWMbouw zijn uitgevoerd en gebruik in strijd met de gebruiksvoorschriften of overige aanwijzingen van of vanwege JWMbouw.
 5. De garantie op door JWMbouw uitgevoerde (bouw)werkzaamheden vervalt 1 jaar na de dag van oplevering.

ARTIKEL 10. | OVERMACHT

 1. JWMbouw is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
 2. Indien de overmachtssituatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk te ontbinden.
 3. Indien JWMbouw bij het intreden van de overmachtssituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.
 4. Schade als gevolg van overmacht, anders dan restitutie of kwijtschelding van de overeengekomen prijs voor dat gedeelte van de overeenkomst dat door overmacht is getroffen, komt nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 11. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. JWMbouw is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, tenzij daar alsnog binnen 14 dagen is voldaan, dan wel na het sluiten van de overeenkomst JWMbouw ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen.
 2. Indien de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard of daartoe een aanvraag is ingediend, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is verklaard of daartoe een aanvraag is ingediend, surseance van betaling is verleend of is aangevraagd, enig beslag op (een deel van) zijn goederen is gelegd of anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is JWMbouw gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk te ontbinden, voor zover de opdrachtgever niet reeds genoegzame zekerheid voor de betaling heeft gesteld.
 3. Voorts is JWMbouw gerechtigd de overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) te ontbinden indien en voor zover zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
 4. De opdrachtgever komt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding toe in verband met het door JWMbouw op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht.
 5. Voor zover dit hem kan worden toegerekend, is de opdrachtgever verplicht de schade die JWMbouw ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, volledig te vergoeden.
 6. Indien JWMbouw de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de opdrachtgever terstond en volledig opeisbaar.

ARTIKEL 12. | PRIJZEN EN BETALINGEN

 1. Het aanbod van JWMbouw vermeldt een zo nauwkeurig mogelijke opgave van de prijsfactoren. Indien de werkzaamheden op basis van nacalculatie zijn aangeboden, dienen de opgegeven prijzen slechts als richtprijs. De daadwerkelijk door of namens JWMbouw gewerkte uren, alsmede de daadwerkelijk door of namens JWMbouw gemaakte kosten, zullen dan volledig aan de opdrachtgever worden doorberekend.
 2. JWMbouw is steeds gerechtigd te vorderen dat de overeengekomen prijs geheel of gedeeltelijk door vooruitbetaling wordt voldaan. JWMbouw is niet eerder gehouden (verder) uitvoering te geven aan de overeenkomst voor zolang de opdrachtgever in gebreke is met voldoening van de hier bedoelde vooruitbetaling. De opdrachtgever is, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, in elk geval de materiaalkosten voor uitvoering van de aannemingswerkzaamheden bij vooruitbetaling verschuldigd.
 3. Betalingen door middel van overboeking dienen te geschieden binnen de op de factuur vermelde termijn, op de door JWMbouw voorgeschreven wijze.
 4. Ingeval van liquidatie, faillissement, toepasselijkheid van de Schuldsanering Natuurlijke Personen of surseance van betaling van de opdrachtgever of ingeval zich een andere situatie als opgenomen in artikel 11 lid 2 van deze algemene voorwaarden zich voordoet, zijn de vorderingen op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 5. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de opdrachtgever van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de opdrachtgever intreedt, is de opdrachtgever, over het openstaande bedrag, de dan geldende wettelijke (handels)rente verschuldigd.
 6. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de opdrachtgever verschuldigde bedragen, komen volledig voor rekening van de opdrachtgever.

ARTIKEL 13. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. De opdrachtgever draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden in de door of namens hem opgedragen werkzaamheden, onjuistheden in de door of namens de opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen, gebreken van de (on)roerende zaak waaraan/waarop de werkzaamheden worden verricht c.q. worden aangebracht, gebreken aan of ongeschiktheid van materialen, ondervloer, wanden of hulpmiddelen en/of gegevens die door of namens opdrachtgever ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden ter beschikking zijn gesteld, iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de opdrachtgever die uit de wet of de overeenkomst voortvloeien, alsmede iedere andere omstandigheid die niet aan JWMbouw kan worden toegerekend.
 2. JWMbouw is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder, maar niet uitsluitend, mede begrepen gederfde winst, geleden verlies en/of schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.
 3. Voorts draagt JWMbouw geen enkele aansprakelijkheid voor schade waarvoor de fabrikant van de zaken/producten krachtens de wettelijke regeling van de productenaansprakelijkheid de schade behoort te dragen.
 4. Voor zover ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden toch aansprakelijkheid van JWMbouw mocht bestaan, is die aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van JWMbouw betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van JWMbouw nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat ten aanzien van het desbetreffende geval krachtens de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering van JWMbouw daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van JWMbouw dat krachtens die verzekering toepassing vindt.
 5. De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens JWMbouw bedraagt één (1) jaar. In afwijking van de vorige zin verjaren aan consumenten toekomende vorderingen en verweren die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat een consumentenkoop niet aan de overeenkomst beantwoordt, door verloop van twee jaren.
 6. Behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van JWMbouw, vrijwaart de opdrachtgever JWMbouw volledig, onvoorwaardelijk en onherroepelijk van alle aanspraken van derden, uit welke hoofde en/of op welke grondslag dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten en/of interesten, verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst door JWMbouw.

ARTIKEL 14. | INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. JWMbouw behoudt zich uitdrukkelijk alle auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele eigendom voor op de door hem vervaardigde en geleverde ontwerpen en schetsen, gehanteerde werkwijzen en methoden. Het is de opdrachtgever aldus verboden deze zaken te (doen) verveelvoudigen, te (doen) reproduceren of anderszins te (doen) gebruiken op een andere wijze dan waarin de overeenkomst voorziet.
 2. Het is de opdrachtgever voorts niet toegestaan de door JWMbouw geleverde ontwerpen geheel of gedeeltelijk te (doen) herhalen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van JWMbouw. JWMbouw kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden, zoals betaling van een redelijke vergoeding.
 3. Uitsluitend indien de opdrachtgever aan al zijn betalingsverplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan, is de opdrachtgever gerechtigd de door JWMbouw geleverde ontwerpen zelf uit te (doen) voeren.

ARTIKEL 15. | SLOTBEPALINGEN

 1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich hebben ingespannen het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Voor zover de wet daarvan niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van JWMbouw aangewezen om van gerechtelijke geschillen kennis te nemen.